Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultāte izdevusi kolektīvo monogrāfiju "Filosofiskā antropoloģija III". Jaunākais rakstu krājums ir 2015. gadā un 2018. gadā izdoto filosofiskās antropoloģijas krājumu turpinājums un Humanitāro zinātņu katedras 10 gadu pētnieciskā darba noslēgums.

Grāmatas zinātniskie redaktori ir RSU Sociālo zinātņu fakultātes profesore Vija Sīle un RSU Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors, filozofs Vents Sīlis.

Pārmijas ar jauno rakstu krājumu iepazīstina filozofs Vents Sīlis.

Ar Ventu Sīli runājam par to, kas ir filosofiskā antropoloģija, pārrunājam dažus tekstus no jaunā rakstu krājuma, kuros reflektēts par kristīgo antropoloģiju, Ēriha Fromma darbiem un mīlestības izpratni, mazliet arī par Karla Gustava Junga arhetipu teoriju un tās sasaisti ar mūslaiku vīrišķību.

Rakstu autori monogrāfijas ietvaros meklē atbildi uz antropoloģijas pamatjautājumu – kas ir cilvēks?

Monogrāfijas autori ir RSU Sociālo zinātņu fakultātes docētāji un doktoranti, kā arī Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošās pētnieces Māra Rubene un Velga Vēvere. Recenzenti – LU docētāji Valdis Tēraudkalns un Anne Sauka.