19. septembra rītā ieklausāmies Ulda Bērziņa balsī un dzejā. 1990. gada ierakstā skan viņa vārsma Parallelismus membrorum.