Otrdiena, 2024. gada 16. jūlijs

Vārda diena: Hermīne, Estere, Liepa

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Izdevumi

Latvijas Radio gada pārskats - 2006

LATVIJAS RADIO GADA PĀRSKATS – 2006

Uzņēmuma nosaukums "Latvijas Radio"
Uzņēmuma juridiskais statuss Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistra nr., vieta un datums 000308061, Rīga, 1995. gada 28. decembris
Adrese (juridiskā un pasta) Doma laukums 8, Rīga, LV - 1505
Ģenerāldirektors Aigars Semēvics
Valdes locekļi
  • Aigars Semēvics
  • Sandra Ķirse
  • Juris Roze
  • Ilona Madesova
  • Gunda Vaivode
  • Inese Matjušonoka
  • Guntars Plūcis
  • Armīns Ronis
  • Jānis Rozenbergs
  • Uģis Lībietis
Pārskata gads 01/01/2006 – 31/12/2006

Ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem aprēķins par 2006. gadu
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr. Rādītāja nosaukums Piezīmes numurs 2006 2005
1 Neto apgrozījums 1 5299077 4251805
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 -4665735 -3860561
3 Bruto peļņa vai zaudējumi   633342 391244
4 Pārdošanas izmaksas 3 -128103 -193043
5 Administrācijas izmaksas 4 -255827 -263523
6 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 168435
7 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 5 -4036 -13000
8 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 6 167 90
9 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6 -2283 -1467
10 Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem
  411695 46880
11 Pārējie nodokļi – nekustamā īpašuma nodoklis 7 -2232 -1776
18 Pārskata gada ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem   409463 45104

Bilance 2006. gada 31. decembrī

Aktīvs Piezīmes numurs 2006 2005
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
    I. Nemateriālie ieguldījumi
        Citi nemateriālie ieguldījumi
1 508104 357598
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem   2932 -
Nemateriālie ieguldījumi kopā 1 511036 357598
II. Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi 3 562106 568144
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 3 792521 753431
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 3 86492 75875
Pamatlīdzekļu izveidošana
un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
3 42229 178177
Pamatlīdzekļi kopā   1483348 1575627
III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
        Līdzdalība akciju sabiedrības kapitālā.
4 1500 1500
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā   1500 1500
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   1995884 1934725
2. Apgrozāmie līdzekļi
    I. Krājumi
        Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
8617 9944
Avansa maksājumi par precēm   68088 5330
Krājumi kopā   76705 15274
II. Debitori
        Pircēju un pasūtītāju parādi
5 170646 132139
Citi debitori 6 12995 17162
Nākamo periodu izmaksas 7 111916 127937
Debitori kopā   295557 277238
IV. Naudas līdzekļi (kopā) 8 97487 20093
Apgrozāmie līdzekļi kopā   469749 312605
Aktīvu kopsumma   2465633 2247330
Pasīvs Piezīmes numurs 2004 2003
1. Pašu kapitāls
    1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls
9 579592 579592
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 10 461707 461707
4. Rezerves
        Pārējās rezerves
11 690335 830010
5. Nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
        a) iepriekšējo gadu nesadalītais ieņēmumu pārsniegums
pār izdevumiem
  -38838 -98068
b) pārskata gada nesadalītais ieņēmumu pārsniegums
pār izdevumiem
12 409463 45104
Pašu kapitāls kopā   2102259 1818345
2. Uzkrājumi
    1. Citi uzkrājumi
13 106259 101682
Uzkrājumi kopā   106259 101682
3. Kreditori
    I. Ilgtermiņa parādi
        1. Citi aizņēmumi
14 11930 737
Ilgtermiņa parādi kopā   11930 737
II. Īstermiņa parādi
        1. Citi aizņēmumi
15 11162 11113
2. No pircējiem saņemtie avansi   33336 2827
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem   44582 140806
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi   118383 78619
5. Pārējie kreditori   19925 66354
6. Nākamo periodu ieņēmumi 16 17797 26847
Īstermiņa parādi kopā   245185 326566
Kreditori kopā   257115 327303
Pasīvu kopsumma   2465633 2247330

Preses sekretāre Ilze Vasermane
Tālr. 7206691, 26322811
e-mail: ilze.vasermane@radio.org.lv