Otrdiena, 2024. gada 16. jūlijs

Vārda diena: Hermīne, Estere, Liepa

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Izdevumi

Latvijas Radio gada pārskats - 2007

LATVIJAS RADIO GADA PĀRSKATS – 2007

Uzņēmuma nosaukums "Latvijas Radio"
Uzņēmuma juridiskais statuss Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistra nr., vieta un datums 000308061, Rīga, 1995. gada 28. decembris
Adrese (juridiskā un pasta) Doma laukums 8, Rīga, LV - 1505
Ģenerāldirektors Aigars Semēvics
Valdes locekļi
 • Aigars Semēvics
 • Sandra Ķirse
 • Juris Roze
 • Ilona Madesova
 • Gunda Vaivode
 • Inese Matjušonoka
 • Guntars Plūcis
 • Armīns Ronis
 • Jānis Rozenbergs (līdz 16.04.2007)
 • Uģis Lībietis
Pārskata gads 01/01/2007 – 31/12/2007
Ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem aprēķins par 2007. gadu
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Nr. Rādītāja nosaukums Piezīmes numurs 2007 2006
1 Neto apgrozījums 1 6128867 5299077
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 -5912752 -4665735
3 Bruto peļņa vai zaudējumi   216115 633342
4 Pārdošanas izmaksas 3 -127477 -128103
5 Administrācijas izmaksas 4 -365196 -255827
6 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 5 168435 154863
7 Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi 5 -7108 -4036
8 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 6 146 167
9 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 6 -4995 -2283
10 Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem
  -133652 411695
11 Pārējie nodokļi – nekustamā īpašuma nodoklis 7 -4614 -2232
18 Pārskata gada ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem -138266 409463

Bilance 2007. gada 31. decembrī

Aktīvs Piezīmes numurs 2007 2006
 • 1. Ilgtermiņa ieguldījumi
 • I. Nemateriālie ieguldījumi
 • Citi nemateriālie ieguldījumi
586348 508104
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 25225 2932
Nemateriālie ieguldījumi kopā 1 611573 511036
II. Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi
556069 562106
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 818948 792521
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 127047 86492
Pamatlīdzekļu izveidošana
un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
12134 42229
Pamatlīdzekļi kopā 2 1514198 1483348
III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
Līdzdalība akciju sabiedrības kapitālā.
1500 1500
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā 3 1500 1500
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 2127271 1995884
2. Apgrozāmie līdzekļi
  I. Krājumi
  Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli
14326 8617
Avansa maksājumi par precēm 9571 68088
Krājumi kopā 23897 76705
II. Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi
4 175955 170646
Citi debitori 5 18778 12995
Nākamo periodu izmaksas 6 113666 111916
Debitori kopā 308399 295557
IV. Naudas līdzekļi (kopā) 7 9427 97487
Apgrozāmie līdzekļi kopā 341723 469749
Aktīvu kopsumma 2468994 2465633
Pasīvs Piezīmes numurs 2007 2006
1. Pašu kapitāls
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls
8 579592 579592
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 9 461707 461707
4. Rezerves Pārējās rezerves 10 555846 690335
5. Nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
a) iepriekšējo gadu nesadalītais ieņēmumu pārsniegums
pār izdevumiem
  370625 -38838
b) pārskata gada nesadalītais ieņēmumu pārsniegums
pār izdevumiem
11 -138266 45104
Pašu kapitāls kopā 1829504 2102259
2. Uzkrājumi     1. Citi uzkrājumi 12 145736 106259
Uzkrājumi kopā 145736 106259
3. Kreditori
    I. Ilgtermiņa parādi
        1. Citi aizņēmumi
13 30515 11930
Ilgtermiņa parādi kopā 30515 11930
II. Īstermiņa parādi
        1. Citi aizņēmumi
14 30439 11162
2. No pircējiem saņemtie avansi 21009 33336
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 76986 44582
4. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 154912 118383
5. Pārējie kreditori 158298 19925
6. Nākamo periodu ieņēmumi 15 21595 17797
Īstermiņa parādi kopā 463239 245185
Kreditori kopā 493754 257115
Pasīvu kopsumma 2468994 2465633

Preses sekretāre Ilze Vasermane
Tālr. 7206691, 26322811
e-mail: ilze.vasermane@radio.org.lv