Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Vārda diena: Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Izdevumi

Latvijas Radio gada pārskats - 2008

LATVIJAS RADIO GADA PĀRSKATS – 2008

Uzņēmuma nosaukums "Latvijas Radio"
Uzņēmuma juridiskais statuss Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistra nr., vieta un datums 000308061, Rīga, 1995. gada 28. decembris
Adrese (juridiskā un pasta) Doma laukums 8, Rīga, LV - 1505
Ģenerāldirektors Aigars Semēvics
Ģenerāldirektora p.i. Dzintris Kolāts
no 2009.gada 21.janvāra līdz 29.martam
Ģenerāldirektors Dzintris Kolāts
no 2009.gada 30.marta
Valdes locekļi
  • Sandra Ķirse
  • Juris Roze
  • Ilona Madesova
  • Gunda Vaivode
  • Inese Matjušonoka
  • Guntars Plūcis
  • Armīns Ronis
  • Uģis Lībietis
Pārskata gads 2008.01.01. – 2008.12.31.

 Ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem aprēķins par 2008. gadu
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums 2008.12.31.
LVL
2007.12.31.
LVL
Neto apgrozījums 6 352 656 6 128 867
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -6 827 108 -5 912 752
Bruto peļņa vai zaudējumi -474 452 216 115
Pārdošanas izmaksas -228 925 -127 477
Administrācijas izmaksas -384 411 -365 196
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi 299 694 154 863
Pārējās sabiedrības darbības izmaksas -5 412 -7 108
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 64 146
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -4 859 -4 995
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem
-798 301 -133 652
Pārējie nodokļi -2 649 -4 614
Pārskata gada ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem -800 950 -138 266

 

Bilance 2008. gada 31. decembrī
Aktīvs 2008.12.31.
LVL
2007.12.31.
LVL
1. Ilgtermiņa ieguldījumi    
I. Nemateriālie ieguldījumi    
Citi nemateriālie ieguldījumi 714 605 586 348
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 11 202 25 225
Nemateriālie ieguldījumi kopā 725 807 611 573
 
II. Pamatlīdzekļi    
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi 550 032 556 069
Iekārtas un mašīnas 612 488 818 948
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 113 931 127 047
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 2 523 12 134
Pamatlīdzekļi kopā 1 278 974 1 514 198
 
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi :    
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 1 500 1 500
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 1 500 1 500
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 2 006 281 2 127 271
 
2. Apgrozāmie līdzekļi    
I. Krājumi    
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 16 030 14 326
Avansa maksājumi par precēm 908 9 571
Krājumi kopā 16 938 23 897
II. Debitori    
Pircēju un pasūtītāju parādi 117 729 175 955
Citi debitori 6 557 18 778
Nākamo periodu izmaksas 8 016 113 666
Uzkrātie ieņēmumi 1 574 -
Debitori kopā 133 876 308 399
IV. Naudas līdzekļi 15 820 9 427
Apgrozāmie līdzekļi kopā 166 634 341 723
 
Aktīvu kopsumma 2 172 915 2 468 994
 
 
Pasīvs    
1. Pašu kapitāls    
Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls 579 592 579 592
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 461 497 461 707
Rezerves :    
a) pārējās rezerves 442 555 555 846
Nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem:    
a) iepriekšējo gadu nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 232 359 370 625
b) pārskata gada nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem -800 950 -138 266
Pašu kapitāls kopā 915 053 1 829 504
2. Uzkrājumi    
Citi uzkrājumi 166 842 145 736
Uzkrājumi kopā 166 842 145 736
3. Kreditori    
I. Ilgtermiņa parādi    
Citi aizņēmumi 7 813 30 515
Ilgtermiņa parādi kopā 7 813 30 515
II. Īstermiņa parādi    
Citi aizņēmumi 22 702 30 439
No pircējiem saņemtie avansi 9 858 21 009
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 534 408 76 986
Uzkrātās saistības 7 963 -
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 298 418 154 912
Pārējie kreditori 181 918 158 298
Nākamo periodu ieņēmumi 27 940 21 595
Īstermiņa parādi kopā 1 083 207 463 239
Kreditori kopā 1 091 020 493 754
 
Pasīvu kopsumma 2 172 915 2 468 994
 
Preses sekretāre Ilze Vasermane
Tālr. 67206691, 26322811
e-mail: ilze.vasermane@radio.org.lv