Otrdiena, 2024. gada 16. jūlijs

Vārda diena: Hermīne, Estere, Liepa

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Izdevumi

Latvijas Radio gada pārskats - 2009

LATVIJAS RADIO GADA PĀRSKATS – 2009

Sabiedrības nosaukums "Latvijas Radio"
Sabiedrības juridiskais statuss Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistra numurs, vieta un datums 000308061, Rīga, 1995. gada 28. decembris
Adrese (juridiskā un pasta) Doma laukums 8, Rīga, LV - 1505
Ģenerāldirektors Dzintris Kolāts
no 2009. gada 30. marta
Ģenerāldirektora p.i. Dzintris Kolāts
no 2009.gada 21.janvāra līdz 29.martam
Ģenerāldirektors Aigars Semēvics
līdz 2009.gada 20.janvārim
Valdes locekļi Sandra Ķirse
Juris Gavars no 2009. gada 21. janvāra
Juris Roze līdz 2009. gada 21. janvārim
Inese Matjušonoka
Jānis Siksnis no 2009. gada 17. decembra
Armins Ronis no 2009. gada 17. decembra
Gunda Vaivode
Ilona Madesova
Guntars Plūcis
Aidis Timsons no 2009. gada 5. februāra
Lauris Zvejnieks no 2009. gada 5. februāra
Uģis Lībietis līdz 2009. gada 30. martam
Revidents SIA „Dzilve” LZRA licence Nr.117 LV50102034211
Progresa iela 27-1 Rīga, LV1067 Latvija
Velta Dziļuma PK 260242- 10527 Zvērināta revidente
Sertifikāts Nr.86

 

FINANŠU PĀRSKATS

Ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem aprēķins par 2009. gadu
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Rādītāja nosaukums Piezīmes numurs 2009.12.31.
LVL
2008.12.31.
LVL
Neto apgrozījums 2 5 838 980 6 352 656
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 -4 907 326 -6 827 108
Bruto peļņa vai zaudējumi   931 654 -474 452
Pārdošanas izmaksas 4 -34 568 -228 925
Administrācijas izmaksas 5 -217 634 -384 411
Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi 6 168 089 299 694
Pārējās sabiedrības darbības izmaksas 7 -11 675 -5 412
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 8 145 64
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 9 -2 998 -4 859
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem
pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem
  833 013 -798 301
Pārējie nodokļi 10 -3 201 -2 649
Pārskata gada ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem   829 812 -800 950

 

Bilance 2009. gada 31. decembrī
Aktīvs Piezīmes numurs 2009.12.31.
LVL
2008.12.31.
LVL
1. Ilgtermiņa ieguldījumi      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
Citi nemateriālie ieguldījumi   815 139 714 605
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem   10 398 11 202
Nemateriālie ieguldījumi kopā 11 825 537 725 807
 
II. Pamatlīdzekļi      
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi   479 714 550 032
Iekārtas un mašīnas   424 575 612 488
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   95 639 113 931
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas   2 085 2 523
Pamatlīdzekļi kopā 12 1 002 013 1 278 974
 
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi :      
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi   1 500 1 500
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 13 1 500 1 500
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   1 829 050 2 006 281
 
2. Apgrozāmie līdzekļi      
I. Krājumi      
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   10 442 16 030
Avansa maksājumi par precēm   1 538 908
Krājumi kopā   11 980 16 938
 
II. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi   64 280  
 
III. Debitori      
Pircēju un pasūtītāju parādi 14 29 258 117 729
Citi debitori 15 6 217 6 557
Nākamo periodu izmaksas 16 18 529 8 016
Uzkrātie ieņēmumi   1 586 1 574
Debitori kopā   55 590 133 876
 
IV. Naudas līdzekļi 17 60 046 15 820
Apgrozāmie līdzekļi kopā   191 896 166 634
 
Aktīvu kopsumma   2 020 946 2 172 915
Pasīvs      
1. Pašu kapitāls      
Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls 18 579 592 579 592
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 19 460 772 461 497
Rezerves :      
a) pārējās rezerves 20 342 171 442 555
Nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem :      
a) iepriekšējo gadu nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem   -553 683 232 359
b) pārskata gada nesadalītais ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 21 829 812 -800 950
Pašu kapitāls kopā   1 658 664 915 053
2. Uzkrājumi      
Citi uzkrājumi   - -
Uzkrājumi kopā   - -
3. Kreditori      
I. Ilgtermiņa parādi      
Citi aizņēmumi 22 - 7 813
Ilgtermiņa parādi kopā   - 7 813
II. Īstermiņa parādi      
Citi aizņēmumi 23 - 22 702
No pircējiem saņemtie avansi   12 654 9 858
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem   117 282 534 408
Uzkrātās saistības 24 115 579 174 805
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 25 71 956 298 418
Pārējie kreditori   33 984 181 918
Nākamo periodu ieņēmumi 26 10 827 27 940
Īstermiņa parādi kopā   362 282 1 250 049
Kreditori kopā   362 282 1 257 862
 
Pasīvu kopsumma   2 020 946 2 172 915